Voorwaarden

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door www.oddessey.nl of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen "Aanbieder") geleverde producten en diensten via Short Messaging Services (hierna te noemen SMS), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is Aanbieder toegestaan deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Naast de algemene voorwaarden gelden voor u en voor Aanbieder, bij gebruik van bepaalde diensten van Aanbieder, de eventueel op die diensten van toepassing zijnde en bekendgemaakte spelregels, actievoorwaarden, richtlijnen of bepalingen. Al die richtlijnen, spelregels, actievoorwaarden en bepalingen worden hierbij als ingelast beschouwd en zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden. Door van de diensten van Aanbieder gebruik te maken stemt u in met deze algemene voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde richtlijnen, spelregels, actievoorwaarden en bepalingen.

1. Omschrijving van aanbieder

Via online en SMS-diensten (SMS = Short Message Service), hierna te noemen: "de Service", verschaft Aanbieder haar gebruikers toegang tot een netwerk van online bronnen, waaronder online games en online informatiemateriaal. Op alle nieuwe voorzieningen waarmee de huidige Service wordt uitgebreid of verbeterd, waaronder de uitbreiding van nieuwe functies van Aanbieder, zijn te allen tijde de algemene voorwaarden van toepassing.

2. Beschikbaarheid

De service wordt geleverd "zoals die is" (in de fase van ontwikkeling waarin deze zich bevindt) en Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid noch verstrekt garanties indien persoonlijke instellingen, informatie of berichten niet (tijdig) worden opgeslagen, worden gewist of onjuist worden bezorgd. Om van de Service gebruik te kunnen maken heeft u de beschikking nodig over een toegang tot internet en/of mobiele communicatie. Alle kosten met betrekking tot die toegang dient u zelf te voldoen. U draagt zelf zorg voor alle voor het tot stand brengen van die verbinding noodzakelijke apparatuur, met inbegrip van een mobiele telefoon of personal computer of welk ander daartoe benodigd toestel.

3a. Aanmeldingsverplichting
Om een veilig gebruik van de Service te waarborgen, zegt u het volgende toe : (a) u persoonsgegevens via het registratieformulier verstrekt zijn juist en volledig (hier na te noemen: "de geregistreerde gegevens") en (b) u draagt zorg deze geregistreerde gegevens juist, actueel en volledig te houden. Indien Aanbieder redelijkerwijs vermoedt dat de geregistreerde gegevens niet op waarheid berusten, onjuist of onvolledig zijn, is Aanbieder gerechtigd uw account op te schorten of te beëindigen en het huidige of toekomstige gebruik van de Service (of enig onderdeel daarvan) te weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van eventuele door Aanbieder aan u verstrekte wachtwoorden en accounts en bent volledig aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van uw wachtwoord of account. U zegt onverwijld toe aan het einde van iedere sessie uw account af te sluiten (door uw browser af te sluiten) en contact op te nemen met Aanbieder indien u constateert of vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of dat de beveiliging anderszins niet langer gegarandeerd is. Aanbieder kan en zal niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat doordat u verzuimt het in dit artikel bepaalde na te leven.

3b. Aanmelding
U kunt na aanmelding gebruik maken van alle diensten die door www.oddessey.nl beschikbaar worden gesteld. Na het invullen van het registratie formulier dient u ODD AAN naar 4111 te sturen. Pas dan wordt de aanmelding geactiveerd. Deze activatie SMS is nodig om de veiligheid van uw GSM en onze dienst te waarborgen. Aan het versturen van ODD AAN is geen tarief verbonden. Houdt rekening met de kosten het gebruik van uw mobiele telefoon. Tarieven hiervoor zijn op te vragen bij uw mobiele provider. Dit is een abonnementsdienst. De kosten bedragen 1,10 euro per sms (max. 3 per maand) en maakt u gemiddeld 1 op 15 kans op het winnen van prijzen. Meespelen is gratis. Enkele keren per jaar zijn er acties, waaraan u gratis kunt meedoen en u gegarandeerd een prijs wint met een waarde tussen de 10,- en 1000,- euro! Prijzenoverzicht

3c. Wachtwoord kwijt
Sms met de telefoon waarmee u bent geregistreerd, ODD WACHTWOORD naar 4111 en ontvang een nieuw wachtwoord waarmee u kunt inloggen op www.oddessey.nl. Aan het opvragen van een nieuw wachtwoord zijn geen kosten verbonden.

3c. Innen van prijzen
Wanneer u een prijs wint met een sms-actie, dienen uw persoonsgegevens bij www.oddessey.nl bekend te zijn om zo de prijs te kunnen overhandigen. Wanneer uw persoonsgegevens veranderen dient u deze te melden bij www.oddessey.nl. Wanneer u niet bij www.oddessey.nl geregistreerd staat en wij niet beschikken over uw persoonsgegevens zullen wij u per sms eenmaal op het mobiele nummer (waarmee u ook hebt meegespeeld) gratis op de hoogte brengen dat u een winnaar bent en wij uw gegevens nodig hebben om deze toe te sturen. www.oddessey.nl stelt zich niet aansprakelijk wanneer wij niet in staat zijn u te bereiken per sms na het winnen van een prijs. Indien u de nodige gegevens niet aan ons wenst te overhandigen zijn wij niet verder verplicht u deze prijs uit te keren en ligt deze verantwoordelijkheid geheel in uw handen, wij stellen ons in dit geval in geen enkel geval aansprakelijk voor het niet uitkeren van de desbetreffende prijs. Na iedere sluiting van een maandactie (vermeld bij desbetreffende maandactie) geldt een periode van 2 weken om uw gewonnen prijs te innen en u te melden bij www.oddessey.nl. Hierna komt de prijs te vervallen en zal deze binnen 3 maanden verloot worden onder een volgende prijsactie.

4. Verbod tot wederverkoop van de service
U zegt toe de Service of enig onderdeel daarvan of het gebruik van of de toegang tot de Service niet te zullen reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

5. Algemene (spel)regels inzake gebruik en opslag
U stemt in met de door Aanbieder ingestelde algemene regels, spelregels, actievoorwaarden en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Service. Aanbieder behoudt zich het recht voor deze algemene regels, spelregels, actievoorwaarden en beperkingen te allen tijde naar eigen inzicht, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanbieder heeft het recht accounts af te melden die gedurende langere tijd niet actief zijn geweest. U stemt ermee in dat Aanbieder niet aansprakelijk of verantwoordelijk is indien via de Service verzorgde of verzonden Informatie niet worden opgeslagen of per abuis worden gewist.

6. Gewijzigde service
Service (of enig onderdeel daarvan) kan te eniger tijd tijdelijk of permanent gewijzigd of beëindigd worden door Aanbieder. U gaat ermee akkoord dat Aanbieder jegens een derde of u als gebruiker niet aansprakelijk is indien de Service gewijzigd, beëindigd of opgeschort wordt.

7. Beëindiging
Aanbieder kan naar eigen goeddunken het gebruik door u van de Service beëindigen en Informatie binnen de Service vernietigen en verwijderen, ongeacht de reden, indien Aanbieder meent dat u de algemene voorwaarden niet hebt nageleefd of hebt gehandeld in strijd met de algemene voorwaarden of om andere redenen. U gaat ermee akkoord dat Aanbieder uw account en alle daarmee samenhangende informatie en bestanden binnen uw account onverwijld kan wissen, deactiveren en/of u de verdere toegang tot de Service kan ontzeggen. Tevens kan Aanbieder uw toegang tot de Service krachtens het bepaalde in deze algemene voorwaarden beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Afmelden
Wil de gebruiker besluiten niet meer van de service gebruik te willen maken, dan stuurt hij ODD(spatie)UIT naar 4111. Alle diensten van Aanbieder komen nu te vervallen tot nadere berichtgeving, danwel aanmelding. U ontvangt geen sms-bericht terug na het sturen van ODD UIT.

9. Eigendomsrechten van aanbieder
U bent ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de Service en de in verband met de Service gebruikte software (hierna te noemen: "de Software") beschermde en vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere wetgeving.

10. Algemene informatie
Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Aanbieder. Indien u aanvullende diensten, materiaal van derden of software van derden gebruikt, kunnen aanvullende algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. Op de relatie tussen u en Aanbieder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht bepalingen van geldende internationale privaatrecht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond. Indien Aanbieder bepaalde rechten of het in de algemene voorwaarden bepaalde niet uitoefent of inroept, houdt zulks geenszins afstand van die rechten of bepalingen in. Indien een bevoegde rechter meent dat een bepaling van de algemene voorwaarden niet van toepassing is, komen partijen niettemin overeen dat de rechter moet trachten aan de in die bepaling weergegeven bedoelingen van partijen tegemoet te komen en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

11. Privacy beleid
Aanbieder verschaft u als gebruiker momenteel via online en SMS-diensten (SMS = Short Message Service), hierna te noemen: "de Service", toegang tot een omvangrijke verzameling online entertainment en informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn op alle nieuwe voorzieningen waarmee de huidige Service wordt uitgebreid of verbeterd, waaronder de release van nieuwe functies van Aanbieder, de algemene voorwaarden en het privacy beleid van toepassing. Aanbieder respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd zo zorgvuldig mogelijk wordt behandeld. Onze database is aangemeld bij: het college bescherming persoonsgegevens.

12. Kosten van deelname
Er zijn geen kosten verbonden om aan de maandelijkse prijsacties mee te spelen. Indien er betalende acties worden aangeboden, dan zal dit duidelijk op www.oddessey.nl vermeld staan.

13. Betaling
De kosten van deelname worden aan de speler met een prepaidkaarttelefoon of aan de houder van het abonnement van de telefoon waarmee het verzoek tot deelname aan het spel gedaan wordt, afgerekend op de wijze waarop aan de pre-paidkaarthouder of de abonnementshouder telefoonkosten in rekening worden gebracht (in het laatste geval mitsdien via de telefoonrekening).

14. Beveiliging
De infrastructuur en programma-īs zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden, redelijkerwijs, geen informatie over gebruikers kunnen krijgen. Voor aansprakelijkheid van Aanbieder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

15. Bij acceptatie van dit beleid kan Aanbieder
De gegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen u en Aanbieder uit te voeren en gebruik van de website van Aanbieder optimaal mogelijk te kunnen maken; De gegevens welke u heeft gecommuniceerd op de site of via SMS hergebruiken. U niet via partners van www.oddessey.nl betaald te informeren via email, post of sms. Bij de registratie geeft u zelf aan of u informatie van derden wilt ontvangen, ja of nee.

16. Koppelingen naar andere websites
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u de www.oddessey.nl. Www.oddessey.nl heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Oddessey bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

17. Verbinding via het internet
Als een Boodschap wordt ontvangen of verzonden via het Internet, dan zijn wij niet in staat vanwege de aard van het Internet om bescherming en privacy van de Boodschap te garanderen, noch garanderen wij dan een foutvrij gebruik van onze services.

18. Behandeling inkomende en uitgaande berichten
Wij controleren en censureren SMS berichten die door ons worden behandeld. Om ons te beschermen tegen aanspraken van derden, behouden wij ons het recht voor op ieder moment SMS berichten niet te behandelen en/of te verwijderen als we bericht hebben gekregen dat die SMS berichten onwettig zijn.

19. Kopieren
Onze Dienst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, in geen enkel geval mag dit overgedragen, gekopieert en/of doorverkocht worden aan derden.

20. Wachtwoord
Toegang tot bepaalde diensten verloopt via een zogenoemd inlogproces. De gebruiker gebruikt hierbij een zogenoemd wachtwoord ter beveiliging van zijn persoonlijke instellingen. Dit wachtwoord is persoonsgebonden en zal met uiterste zorg behandeld worden door gebruiker. Indien U reden mocht hebben waarin verondersteld word dat uw wachtwoord bekend is geworden of gebruikt (kan) word(en) door een ander dan dient U ons direct hierover in te lichten. Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid onder welke omstandigheden dan ook indien uw wachtwoord onrechtmatig gebruikt zou worden. Er wordt verondersteld dat het uw persoonsgebonden wachtwoord geheel onder uw verantwoordelijkheid valt.

21. Aansprakelijkheid
Met uitzondering van wat de wet voorschrijft, zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk naar U of derden voor verlies en/of schade (op welke mogelijke manier dan ook) van zaken die direct dan wel indirect samenhangen met welke dienst en/of product dan ook welke door Aanbieder word aangeboden dan wel aangeboden is geweest. Wanneer de schade niet schriftelijk binnen een termijn van 30 dagen-geteld vanaf de dag van schade-aan Aanbieder gemeld wordt vervalt sowieso elke aanmerking tot vergoeding. Zou zich een situatie voordoen waarin wij alsnog aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of welke andere gebeurtenis dan ook, dan zal alleen het van toepassing zijnde artikel nietig worden verklaard en zullen alle andere artikelen in deze voorwaarden evengoed blijven gelden. Tevens zal onze aansprakelijkheid worden gelimiteerd tot een maximum van € 500,- ter tegemoedkoming in het geleden leed. De beëindiging van onze Dienst om welke reden dan ook heeft geen enkele invloed op uw aansprakelijkheid jegens ons volgens dit artikel.

22. Uw acceptatie van dit beleid
Door gebruik te maken van de service van Aanbieder gaat u akkoord met dit privacy beleid en de algemene voorwaarden. Als u het hier niet mee eens bent, gebruik onze service dan niet. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment dit privacy beleid en algemene voorwaarden te veranderen, modificeren, uitbreiden of beperken. Lees daarom deze pagina’s regelmatig!

 
 
 
Disclaimer Privacy Voorwaarden Momkai luvs you better!